ميكرو بيولوژي خاك ( از سري جزوات كارشناسي ارشد)

اين كتاب يكي جزوات بسيار عالي در زمينه بيولوژي خاك مي‌باشد كه توسط استاد دانشگاه فردوسي مشهد ( دکتر امير لكزيان) به نگارش در  آمده و توسط جناب آقای امیر مصلحی فهرست بندی شده  است.


بدين وسيله سايت SOIL BOOK كمال تشكر از اين استاد گرامي و آقای مصلحی به خاطر انتشار اين جزوه در وب را دارد.

.


اين كتاب به موارد زير اشاره شده است.كه علاوه بر اينكه كتاب مفيدي مي‌باشد . ميتواند منبع مفيدي براي آزمون كارشناسي ارشد باشد.


در اين كتاب مي خوانيم :


چرا ميكروبيولوژي خاك را مي آموزيم ؟--  
 - تعريف ميكروبيولوژي خاك -  
 - تاريخچه ميكروبيولوژي  
 - جانوران خاك--
 - بندپايان -
  -  Chelicarata ‐ كليسر داران يا قلابداران ‐
 -- Antenata ‐ شاخكداران ‐
 - Apterygota ‐ حشرات بي بال ‐
 -- Pterygota ‐ حشرات بال دار ‐
 -- Termites ‐ موريانه ها ‐
 - موريانه ها و حاصلخيزي خاك  -  -
  Diptera ‐ دو بالان ‐
  Coleoptera ‐ سخت بال پوشان ‐
 -- Myripoda ‐ هزارپايان ‐
  Diplopoda - راسته ديپلوپدا -  -
 - Chilopoda - راسته كيلوپدا -  -
 -  symphyla - راسته سمفيلا -  -
  Crustacea - سخت پوستان
  Mollusca - نرم تنان
  -  Earthworm - كرمهاي خاكي
 ‐ تكثير كرمهاي خاكي  ‐
 ‐ فراواني و انتشار كرمهاي خاكي -  ‐
   Epigeic - كرمهاي اپي ژيك -  -
 --   Endogeic  - كرمهاي آندوژيك -  -
    Anecic  - كرمهاي آنسيك -  -
 ‐ تغذيه كرمهاي خاكي  -  ‐
 ‐ شرايط محيطي و كرمهاي خاكي   ‐
 - رطوبت --  -  -
 - درجه حرارت --  -  -
 - اسيديته  --  -  -
 - تهويه  -  -  -
 - كلسيم --  -  -
 - عمليات زراعي  --  -  -
 
 -  Soil type - نوع خاك -  -
 ‐ نقش كرمهاي خاكي در خاك --  ‐
 - نقش كرمهاي خاكي در خصوصيات فيزيكي  -  -
 - نقش كرمهاي خاكي در خصوصيات شيميايي خاك -  -  -
 - نقش كرمها در خصوصيات بيولوژيكي خاك  -  -
 - Vermitechnology - استفاده عملي از كرمهاي خاكي -  -
 - استفاده از كرمهاي خاكي براي توليد كمپوست -  -  -
   Enchytraeidae - كرمهاي گلداني
 ‐ نقش كرمهاي گلداني در خاك عبارتند از  --  ‐
 - Protozoa   - پروتوزوئرها
 --  Archezoa   - آركزوئرها
 ‐ مورفولوژي و طبقه بندي پروتوزوئرها  ‐  
  -  Mastigophora - مستيگوفورا - -  
   Sarcodina  - ساركودينا - -  
  -  Ciliophora - سيليوفورا - -  
  Sporozoa  - اسپوروزوئرها
  -  Nematods   - نماتدها
 ‐ انتشار   -  ‐  
 ‐ عوامل مؤثر درتوزيع جمعيت نماتدها   -  ‐  
 - نقش نماتدها  --  - -  
 - Rotifera   - روتيفرا
 -  Tardigrada   - تارديگرادا
 -  Fungus   - قارچها
 ‐ طبقه بندي عمومي قارچها --  ‐  
 ‐ گروه بندي اكولوژيكي قارچهاي خاكزي  -  ‐  
 - مايكوريزاي بروني --  - -  
 - مايكوريزاي دروني --  - -  
 - نتيجه رابطه مايكوريزايي --  - -  
 ‐ فراواني و انتشار قارچها  ‐  
 ‐ تغذيه   -  ‐  
 ‐ نقش قارچها در خاك  -  ‐  
 ‐ عوامل محيطي مؤثر بر قارچها   ‐  
 - باكتريها
 ‐ خصوصيات ساختماني   ‐  
 - شكل ظاهري --  - -  
 - ترتيب قرار گرفتن  -  - -  
 - نحوه تحرك  -  - -  
 - وجود اسپور  -  - -  
 - نياز به اكسيژن سلولي   - -  
 - تأمين كربن و انرژي--

انرژي--  - -  
 ‐ گروه بندي اكولوژيكي -  ‐  
 --  Autochethonous - باكتريهاي بومي - -  
   Allochethonous - باكتريهاي غير بومي - -  
 ‐ نقش باكتريها -  ‐  
 - نقش فتوليتوتروفها --  - -  
 - نقش فتوارگانوتروفها -  - -  
 - نقش شيميوليتوتروفها   - -  
 - نقش هتروتروفها   - -  
 - ويروسها
 ‐ ژنوم ويروسي  -  ‐  
 ‐ طبقه بندي ويروس ها -  ‐  
 ‐ ويروسهاي باكتريايي --  ‐  
 ‐ ويروسهاي قارچي   ‐  
 ‐ ويروسهاي گياهي   ‐  
 ‐ ويروسهاي حشرات  -  ‐  
 ‐ ويروسهاي حيواني  ‐  
 ‐ انواع چرخه هاي حيات ويرو سهاي باكتريايي -  ‐  
 ‐ نتايج ژنتيكي آلودگي ويروسي   ‐  
 ‐ توصيف، شمارش و جداكردن ويروسها --  ‐  
 ‐ زنده ماندن ويروسها در خاك-  ‐  
 ‐ اهميت ويروسها -  ‐  
 ‐ برخي از دورنماهاي آتي در ويروس شناسي خاك  ‐  
 - تغيير شكل كربن و تشكيل مواد آلي خاك -
 ‐ اهميت ميكروبها در چرخة كربن --  ‐  
 ‐ ماهيت مواد آلي افزوده شده به خاك  ‐  
 ‐ بقاياي گياهي -  ‐  
 ‐ ميكروارگانيزمها -  ‐  
 -- Bioslids ‐ كودهاي حيواني و ضايعات زيستي ‐  
 ‐ تجزية طبيعي مواد آلي   ‐  
 ‐ تركيبات محلول -  ‐  
 ‐ پروتئين ها-  ‐  
 ‐ تركيبات ساختماني ديواره هاي سلولي گياه  ‐  
 ‐ فعاليت تجزيه اي ميكروارگانيزمها --  ‐  
 ‐ پيشرفت مرحله اي تجزيه  توالي ميكروبي   ‐  
 ‐ راندمان توسعة جمعيت ميكروبي --  ‐  
 ‐ مصرف مواد توسط ميكروبها در ارتباط با توليد دي اكسيد كربن --  ‐  
 ‐ تعيين سرعت تجزيه --  ‐  
 ‐ سينيتيك تجزية بقاياي گياهي.  -  ‐  
   SOM   ‐ مواد آلي خاك ‐  
 ‐ ويژگي هاي سودمند مواد آلي در خاك --  ‐  
 
 ‐ تشكيل مواد آلي خاك -  ‐  
 - SOM   ‐ خصوصيات مواد آلي خاك ‐  
 - تغيير شك لهاي نيتروژن در خاك --  
 ‐ چرخة ازت  -   ‐  
 ‐ اشكال ازت  -   ‐  
 ‐ معدني شدن  آمونيفيكاسيون  / غير متحرك شدن نيتروژن  -   ‐  
 ‐ آمونيفيكاسيون-   ‐  
 ‐ آنزيمهاي خارج سلولي مهم در تغيير شكلهاي نيتروژن.  -   ‐  
 ‐ آنزيمهاي داخل سلولي مهم درتغيير شكلهاي نيتروژن. --   ‐  
   -Immobilization Assimilation   ‐ غيرمتحرك شدن  جذب ‐  
 ‐ توليد يا مصرف خالص آمونيوم -   ‐  
 ‐ سرنوشت آمونياك در خاك-   ‐  
 ‐ نيتريفيكاسيون-   ‐  
 ‐ اكسيداسيون آمونياك  ‐  
 ‐ اكسيد شدن نيتريت -   ‐  
 ‐ نيتريفيكاسيون هتروترفي --   ‐  
 ‐ فاكتورهاي محيطي مؤثر بر نيتريفيكاسيون -   ‐  
 ‐ جمعيت هاي توليد كنندة نيترات  ---   ‐  
 ‐ فاكتورهاي محيطي و خاكي گوناگون --   ‐  
 ‐ سرنوشت نيترات در محيط خاك -   ‐  
  Assimilatory Nitrate Reduction   ‐ جذب احيايي نيترات ‐  
  - Dissimilatory Nitrate Reduction   ‐ دفع احيايي نيترات ‐  
 ‐ دنيتريفيكاسيون  ‐  
 ‐ آنزيمهاي دنيتريفيكاسيون -   ‐  
 ‐ فاكتورهاي محيطي مؤثر بر دنيتريفيكاسيون --   ‐  

 ‐ خاكها و فاكتورهاي محيطي گوناگون مؤثر بر دنيتريفيكاسيون. -- اميدوارم كه از خواندن اين كتاب نهايت استفاده را ببريد.


دانلود ازSoil Book  به همراه فونت به حجم 1.2 مگابايت (اصلاح شد  

+ نوشته شده توسط مهندس صادق مهینی فر در و ساعت |